Vedtægter for Rønne-kredsen - LM i Rønne

med håb
Luthersk Mission - Rønne
Gå til indhold
Intern information > Vedtægter
Luthersk Mission, Rønne
Vedtægter
Følgende vedtægter er supplement til vedtægter for Luthersk Missionsforening og Luthersk Missionsforenings afdeling på Bornholm.
§ 1: Navn
Luthersk Mission, Rønne kreds
§ 2: Ledelse
A Kredsbestyrelse
Kredsens medlemmer vælger en kredsbestyrelse på 7 medlemmer 4 mænd og 3 kvinder, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dog kan kassereren udpeges udenfor bestyrelsen.
B Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen:
I lige år vælges 2 mænd og 1 kvinde, samt en mandlig og 1 kvindelig suppleant. I ulige år vælges 2 mænd og 2 kvinder, samt 1 mandlig og 1 kvindelig suppleant.
Forslag til kandidater til kredsbestyrelsen skal være formanden i hænde senest 14 dage før kredsmødet.
Det bør tilstræbes, at der opstilles flere kandidater, end det antal medlemmer der skal vælges til bestyrelsen.
Formanden skal meddele kandidaterne, at de er foreslået og søge deres tilslutning til, at de opstilles.
Hvis medlemmer af styrelsen ikke modtager valg, skal dette meddeles på indkaldelsen til kredsmødet.
Den kvindelige og mandlige kandidat, som opnår flest stemmer uden at blive valgt til styrelsen er suppleant til styrelsen for 1 år.
Afstemninger (på kredsmødet) skal foregå skriftligt, såfremt mindst 1 medlem kræver det.
C. Øvrige valg
Ved øvrige valg kan kandidater foreslås på kredsmødet.
D. Bestyrelsesmøder
Der afholdes mindst 6 årlige bestyrelsesmøder
E. Arbejdsgrene
Det tilstræbes at repræsentanter for de forskellige arbejdsgrene indkaldes til møder med be-styrelsen mindst hvert andet år.
§ 3: Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan ske ved vedtagelse med 2/3 majoritet på et kredsmøde.
§ 4: Kredsens ophør
Kredsens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet på et kredsmøde og skal desuden godkendes af afdelingsmødet.
Vedtaget på kredsmødet den 23.02.2010
Tilbage til indhold